Zawodnej zgromaźinje w Serbskim instituśe

Bautzen / BudyÜin, dnja 16. december 2014. Awtorski dr. Hauke Bartels und dr. habil. Sonja W÷hlke. W Serbskem instituśe (SI) su źinsa na zawodnej zgromaźinje pśipowěźeli dalÜne kÜace, z kˇtarymi× kśě pśetwˇrjowaś jadnučku zwenkauniwersitarnu wědomnostnu instituciju Serbow. Tak ma se institut pˇ wˇtpowědnych pˇrucenjach wědomnostneje rady, kˇtara× jo jen 2012/13 ewaluěrowała.

Wobej źěłaniÜći instituta w BudyÜynje a Chˇśebuzu se źar×ytej

K prědnemu se organizaciska struktura SI pśez dalÜnu fuziju wˇtźělenjowu dalej zjadnorijo: Rěcywědne sobuźěłaśerje doněntejÜnego Chˇśebuskego wˇtźělenja za dolnoserbske slěźenja a sobuźěłaśerje wˇtźělenja za rěcywědu (dotychměst w BudyÜynje) źěłaju wˇt 1.1.2015 gromaźe w nowem wˇtźělenju za rěcywědu, ako zapśimujo wobej źěłowej městnje.

Wobej źěłaniÜći instituta w BudyÜynje a Chˇśebuzu se źar×ytej, tak a× slěźi se teke pśichodnje we wobyma Łu×ycoma k rěcy, stawiznam a kulturje Serbow. äDolno- a gˇrnoserbÜćina se nadalej rownopÜawnje pśeslěźujotej, wopisujotej a spěchujotejô, tak nowy wjednik zgromadnego wˇtźělenja za rěcywědu, dr. Hauke Bartels. Wˇtźěleni stej ju×o slědne lěta wusko kooperěrowałej, na pśikład za dolnoserbski Üulski słownik abo pśi internetowem pśistupnjenju digitalneju korpusowu. DalÜny pśikład jo tuchylu wobźěłowany nimsko-gˇrnoserbski słownik, kˇtary× se pśichyla w Dolnej Łu×ycy cesto wu×ywanemu nimsko-dolnoserbskemu słownikoju.

Dr. Sonja W÷lkowa, kˇtara× buźo wˇt januara zastupujuca wjednica nowego wˇtźělenja a dalej zagronita za koordinaciju BudyÜyńskich slěźenjow ku gˇrnoserbÜćinje, wiźi w koncentrěrowanju rěcywědneje kompetence w jadnom wˇtźělenju, ako to wědomnostna rada jo naraźiła, tejerownosći pśewa×nje Üanse: äSmy w BudyÜynje a Chˇśebuzu w slědnych źaseś lětach poměrnje njewˇtwisnje wˇt se źěłali a toś wÜake nazgˇnili, pˇ źělach smy pˇ wÜakich drogach Üli. Toś mˇ×omy něnto wˇt se profitěrowaś a sorabistisku rěcywědu cełkownje dalej pˇraś. To zawěsće teke na praktiske spěchowanje rěcy pozitiwnje se wustatkujo.ô

Druga napÜawa pˇtrjefijo nawjedowanje Serbskego instituta. Kuratorium instituta jo dr. Hauke Bartelsoju nadawk dał, aby pˇrucenja wědomnostneje rady pśesajźował. Wˇn pśewzejo toś dalÜne koncipěrowanje pśetwˇrjowanja SI a staja jo do statka. Wˇt januara 2015 amtěrujo ľ a× se pśiduca nawjedowańska struktura instituta doskˇńcnje njepˇstajijo ľ zrownju ako direktor. DoněntejÜny direktor instituta, prof. dr. Dietrich Őołta, buźo se głownje zaběraś ze swˇjimi slěźenjami wˇ Juriju Brězanu, a× njepˇjźo zachopjeńk 2016 na wuměńk.

SI jo se 2012ľ2013 drugi raz (pˇ 1991 ľ tencas hyÜći ako äInstitut za serbski ludospytô, pśedchadna institucija SI) wˇt wědomnostneje rady ewaluěrował. Rěcywědne źěło instituta jo se pśi tom pozitiwnje gˇdnośiło: äRěcywědne slěźenje, ken× se wugba we wˇtźělenjoma za rěcywědu (BudyÜyn) a za dolnoserbske slěźenja (Chˇśebuz), jo pśecej ju×o wuspěÜny jědrowy wobłuk instituta. Slěźenja k leksikografiji, k wuknjenju rěcy a k tekstowym korpusam ka× teke we wobłukoma dokumentacija a digitalizěrowanje maju wjelike zasłu×byô (Wědomnostna rada: Stellungnahme zum Sorbischen Institut (SI), Bautzen/Cottbus, Drs. 2998-13, b. 11). [orig. gl. nimska wersija dołojce]. Prědna fuzija doněntejÜneju wˇtźělenjowu za kulturne a socialne stawizny a za empiriske kulturne slěźenja/ludowědu do nowego wˇtźělenja za kulturne wědomnosći jo se wˇtměła ju×o 1.1.2014.

Awtor dr. Hauke Bartels jo wjednik wˇtźělenja za dolnoserbske slěźenja Chˇśebuz a pśichodny wjednik nowego wˇtźělenja za rěcywědu BudyÜyn/Chˇśebuz, awtorka dr. habil. Sonja W÷lkowa jo wjednica wˇtźělenja za rěcywědu a pśichodna zastupujuca wjednica nowego wˇtźělenja za rěcywědu BudyÜyn/Chˇśebuz.

Teilen Teilen
Stich÷rter Stichw÷rter
Kommentare Lesermeinungen (0)
Lesermeinungen geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion, sondern die pers÷nliche Auffassung der Verfasser wieder. Die Redaktion behńlt sich das Recht zu sinnwahrender KŘrzung vor.

Schreiben Sie Ihre Meinung!

Name:
Email:
Betreff:
Kommentar:
 
Informieren Sie mich Řber andere Lesermeinungen per E-Mail
 
 
 
Weitere Artikel aus dem Ressort
Weitere Artikel
 
  • Quelle: red
  • Zuletzt geńndert am 16.12.2014 - 11:06 Uhr
  • drucken Seite drucken