Zawodnej zgromaźinje w Serbskim instituśe

Bautzen / Budyšin, dnja 16. december 2014. Awtorski dr. Hauke Bartels und dr. habil. Sonja Wöhlke. W Serbskem instituśe (SI) su źinsa na zawodnej zgromaźinje pśipowěźeli dalšne kšace, z kótarymiž kśě pśetwórjowaś jadnučku zwenkauniwersitarnu wědomnostnu instituciju Serbow. Tak ma se institut pó wótpowědnych pórucenjach wědomnostneje rady, kótaraž jo jen 2012/13 ewaluěrowała.

Anzeige

Wobej źěłanišći instituta w Budyšynje a Chóśebuzu se źaržytej

K prědnemu se organizaciska struktura SI pśez dalšnu fuziju wótźělenjowu dalej zjadnorijo: Rěcywědne sobuźěłaśerje doněntejšnego Chóśebuskego wótźělenja za dolnoserbske slěźenja a sobuźěłaśerje wótźělenja za rěcywědu (dotychměst w Budyšynje) źěłaju wót 1.1.2015 gromaźe w nowem wótźělenju za rěcywědu, ako zapśimujo wobej źěłowej městnje.

Wobej źěłanišći instituta w Budyšynje a Chóśebuzu se źaržytej, tak až slěźi se teke pśichodnje we wobyma Łužycoma k rěcy, stawiznam a kulturje Serbow. „Dolno- a górnoserbšćina se nadalej rownopšawnje pśeslěźujotej, wopisujotej a spěchujotej“, tak nowy wjednik zgromadnego wótźělenja za rěcywědu, dr. Hauke Bartels. Wótźěleni stej južo slědne lěta wusko kooperěrowałej, na pśikład za dolnoserbski šulski słownik abo pśi internetowem pśistupnjenju digitalneju korpusowu. Dalšny pśikład jo tuchylu wobźěłowany nimsko-górnoserbski słownik, kótaryž se pśichyla w Dolnej Łužycy cesto wužywanemu nimsko-dolnoserbskemu słownikoju.

Dr. Sonja Wölkowa, kótaraž buźo wót januara zastupujuca wjednica nowego wótźělenja a dalej zagronita za koordinaciju Budyšyńskich slěźenjow ku górnoserbšćinje, wiźi w koncentrěrowanju rěcywědneje kompetence w jadnom wótźělenju, ako to wědomnostna rada jo naraźiła, tejerownosći pśewažnje šanse: „Smy w Budyšynje a Chóśebuzu w slědnych źaseś lětach poměrnje njewótwisnje wót se źěłali a toś wšake nazgónili, pó źělach smy pó wšakich drogach šli. Toś móžomy něnto wót se profitěrowaś a sorabistisku rěcywědu cełkownje dalej póraś. To zawěsće teke na praktiske spěchowanje rěcy pozitiwnje se wustatkujo.“

Druga napšawa pótrjefijo nawjedowanje Serbskego instituta. Kuratorium instituta jo dr. Hauke Bartelsoju nadawk dał, aby pórucenja wědomnostneje rady pśesajźował. Wón pśewzejo toś dalšne koncipěrowanje pśetwórjowanja SI a staja jo do statka. Wót januara 2015 amtěrujo – až se pśiduca nawjedowańska struktura instituta doskóńcnje njepóstajijo – zrownju ako direktor. Doněntejšny direktor instituta, prof. dr. Dietrich Šołta, buźo se głownje zaběraś ze swójimi slěźenjami wó Juriju Brězanu, až njepójźo zachopjeńk 2016 na wuměńk.

SI jo se 2012–2013 drugi raz (pó 1991 – tencas hyšći ako „Institut za serbski ludospyt“, pśedchadna institucija SI) wót wědomnostneje rady ewaluěrował. Rěcywědne źěło instituta jo se pśi tom pozitiwnje gódnośiło: „Rěcywědne slěźenje, kenž se wugba we wótźělenjoma za rěcywědu (Budyšyn) a za dolnoserbske slěźenja (Chóśebuz), jo pśecej južo wuspěšny jědrowy wobłuk instituta. Slěźenja k leksikografiji, k wuknjenju rěcy a k tekstowym korpusam kaž teke we wobłukoma dokumentacija a digitalizěrowanje maju wjelike zasłužby“ (Wědomnostna rada: Stellungnahme zum Sorbischen Institut (SI), Bautzen/Cottbus, Drs. 2998-13, b. 11). [orig. gl. nimska wersija dołojce]. Prědna fuzija doněntejšneju wótźělenjowu za kulturne a socialne stawizny a za empiriske kulturne slěźenja/ludowědu do nowego wótźělenja za kulturne wědomnosći jo se wótměła južo 1.1.2014.

Awtor dr. Hauke Bartels jo wjednik wótźělenja za dolnoserbske slěźenja Chóśebuz a pśichodny wjednik nowego wótźělenja za rěcywědu Budyšyn/Chóśebuz, awtorka dr. habil. Sonja Wölkowa jo wjednica wótźělenja za rěcywědu a pśichodna zastupujuca wjednica nowego wótźělenja za rěcywědu Budyšyn/Chóśebuz.

Stichörter Stichwörter
Kommentare Lesermeinungen (0)
Lesermeinungen geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion, sondern die persönliche Auffassung der Verfasser wieder. Die Redaktion behält sich das Recht zu sinnwahrender Kürzung vor.

Schreiben Sie Ihre Meinung!

Name:
Email:
Betreff:
Kommentar:
 
Informieren Sie mich über andere Lesermeinungen per E-Mail
 
 
 
Weitere Artikel aus dem Ressort Weitere Artikel
  • Quelle: red
  • Erstellt am 16.12.2014 - 11:06Uhr | Zuletzt geändert am 16.12.2014 - 11:46Uhr
  • drucken Seite drucken
Anzeige